Living history

Living history

Living history (skrátene LH) by sa dalo voľne preložiť ako živá história. Je to aktivita, ktorej účastníci sa snažia čo najvernejšie zrekonštruovať život v určitom historickom období. Táto aktivita úzko súvisí so štúdiom dobových manuskriptov, kroník a listín, či archeologických nálezov. Pretože len podľa nich sa dá hodnoverne zrekonštruovať oblečenie či výbava ľudí v danej dobe.